Darmowa dostawa od 99,99 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu MeskaRzecz.com

REGULAMIN MESKARZECZ.COM (V. 1)
2023-02.01

  • O NAS
    • Podmiotem sprzedającym jest:
      RED BIRD Sp. z o.o. , NIP:7272787727, REGON:10149913900000 , adres: ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź , e-mail: sklep@redbird.pl
      zwany w dalszej części regulaminu / umowy: Sprzedawca
    • Formuła niniejszego regulaminu/umowy zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków zakupu Towarów, od Sprzedawca. Niniejsze warunki, regulują w szczególności sposób prezentowania oferty, zasady składania zamówienia, zasady odstąpienia od umowy oraz kwestię odpowiedzialności Sprzedawca.
  • DEFINICJE
    • KLIENT - osobę fizyczną dokonującą z Sprzedawca czynności prawnej czyli dokonującej zakupu od Sprzedawca.
    • REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży przez Sprzedawca
    • KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
    • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
    • PRAWA – Prawa KLIENTA określone w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o prawach konsumenta
    • TOWAR – rzecz ruchomą, a także wodę, gaz i energię elektryczną, w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości.
    • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawca a Klientem, zawarta zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
    • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli KLIENTA, w celu zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY. Zamówienie zawiera parametry będące przedmiotem Umowy sprzedaży.
    • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791, czyli nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacjedanych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE.
  • ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE
    • Sprzedawca zobowiązuje się:
      • dostarczać Towary zgodnie z ich specyfikacją działając w sposób profesjonalny i z pełnym zaangażowaniem.
      • stosować organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu bezpiecznego przeprowadzenia transakcji i dostawy Towarów.
    • Sprzedawca działając zgodnie z obowiązującym porządkiem prawny informuje, że nie stosuje czynności dążących do zrzeczenia się przez klientów praw zapewnionych w Prawach.
    • W przypadku wystąpienia w Regulaminie lub ofercie zapisów będących mniej korzystna dla KLIENTA niż postanowienia Praw, zapisy te zostaną uznane za nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Praw.
    • Sprzedawca zapewnia, iż wszelkie działania podejmowane w celu realizacji Zamówienia i Sprzedaży odbywają się zgodnie z RODO.
  • SZCZEGÓŁY OFERY
    • Oferta wraz z szczegółowym opisem, dostępna w Sprzedawca, prezentowana jest:
      • Na stronie internetowej
    • Opis towaru zawiera:
      • Łączną cene za towar wraz z podatkami
  • OPINIE
    • Sprzedawca nie zbiera ani nie publikuje opinii swoich Klientów.
  • SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY
    • Wszystkie podawane przez Sprzedawca ceny Towarów podawane są w polskich złotych i są cenami BRUTTO.
    • Sprzedawca zawiera umowy z Klientem na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    • Sprzedawca w celu zawarcia umowy z Klientem na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
      • przez stronę (interfejs zakupu)
    • W celu korzystania ze Strony, KLIENT powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
    • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony.
    • KLIENT aby dokonać Zamówienia w ramach Strony korzysta z funkcjonalności dostępnych na Stronie.
    • Sprzedawca może pozbawić KLIENTA prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
      • dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
      • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawca za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawca.
      • W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
    • KLIENT zobowiązany jest w szczególności do:
      • korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
      • korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
      • korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawca,
      • wykorzystywania treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    • Sprzedawca na swoich stronach internetowych, służących do zawierania umów z Klientem, NIE UDOSTĘPNIA funkcjonalności zakładania Konta przez KLIENTA.
  • OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ
  • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
    • KLIENT ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
    • Jeżeli KLIENT wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
    • KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zmniejszenie wartości towaru nie występuje w przypadku gdy Sprzedawca nie poinformuje klienta o prawie odstąpienia od umowy.
    • Zwrot wszystkich płatności dokonanych przez klienta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy.
    • Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że KLIENT zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
    • Jeżeli KLIENT nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy liczone od 14-ego dnia po złożeniu zamówienia przez klienta.
    • Jeżeli KLIENT odbierze informację o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 12 miesięcy od złożenia zamówienia to termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od potwierdzenia odebrania przez klienta informacji o możliwości odstąpienia od umowy.
    • KLIENT otrzyma potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawca odstąpienia od umowy:
      • tym samym kanałem komunikacji którym wpłynęło odstąpienia od umowy
    • Informacje Sprzedawca, na temat prawa do odstąpienia od umowy (POUCZENIE), KLIENT może uzyskać:
      • w załączniku do niniejszego regulaminu/umowy
    • KLIENT potwierdza otrzymanie informacji o prawie do odstąpienia od umowy z Sprzedawca (POUCZENIE) za pomocą:
      • za pomocą checkbox (fistaszka) przy zamówieniu. Zaznaczenie o zapoznaniu jest niezbędne do realizacji zamówienia.
    • Ponieważ Towar jest dostarczany pojedynczo, czas biegu terminu prawa do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu odebrania towaru.
    • Po odstąpieniu od umowy KLIENT zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni .
    • Zwrot kosztów KLIENTA związanych z zamówieniem zostanie zrealizowany po otrzymaniu przez Sprzedawca zwracanego towaru.
    • Po odstąpieniu od umowy, KLIENT zobowiązany jest do poniesienia kosztów zwrotu towaru.
  • REKLAMACJE
    • Niniejszy Regulamin określa zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących oferowanych przez Sprzedawca Towarów
    • KLIENT może złożyć reklamację:
      • wypełniając i klikając "wyślij" formularz na stronie
    • Sprzedawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
      • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
      • roszczenie KLIENTA,
      • danych kontaktowych KLIENTA składającego reklamację.
      Podanie wskazanych informacji, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawca. Podane wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
    • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 kalendarzowych od dnia jej złożenia.
    • W przypadku gdy Sprzedawca nie ustosunkuje do reklamacji się w terminie 14 oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za zasadną.
    • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia.
    • Czas odpowiedzialności Sprzedawca za brak zgodności towaru z umową może być dłuższy, jeśli termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy.
    • Brak zgodności towaru z umową musi istnieć w chwili jego dostarczenia.
    • Sprzedawca musi potwierdzić zgodności towaru z umową na podstawie specyfikacji produktu lub innych dowodów.
    • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.
    • Sprzedawca może wybrać sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeśli żądanie KLIENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca.
    • Jeżeli Sprzedawca uzna, że naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
    • Przy ocenie nadmierności kosztów Sprzedawca uwzględnia w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla KLIENTA powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
    • Sprzedawca dokonuje naprawy towaru w rozsądnym czasie biorąc pod uwagę niedogodności dla KLIENTA oraz specyfikę towaru oraz cel, w jakim KLIENT go nabył
    • Wszystkie koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
    • KLIENT udostępnia Sprzedawca towar podlegający naprawie lub wymianie a Sprzedawca odbiera towar od KLIENTA.
    • Wszystkie koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
    • Jeżeli:
      • Sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową
      • Sprzedawca nie doprowadziła towaru do zgodności z umową
      • Sprzedawca nie udało się doprowadzić towaru do zgodności z umową
      • KLIENT uznał, że brak zgodności Towaru z umową jest bardzo istotny
      • KLIENT uznał, że przewidywany czas naprawy lub wymiany nie jest rozsądny
      • KLIENT uznał, że brak zgodności Towaru z umową powoduje jego nadmierne niedogodności
      • KLIENT uznał, że przewidywany czas naprawy lub wymiany powoduje jego nadmierne niedogodności
      • KLIENT
      może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
    • Sprzedawca określa obniżoną w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
    • W przypadku obniżenia ceny Sprzedawca zwraca należne KLIENTOWI kwoty nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
    • W przypadku gdy KLIENT nabędzie więcej niż jeden towar a brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych nabytych przez KLIENTA towarów, KLIENT może odstąpić od umowy jedynie dla towarów niezgodnych z umową.
    • W przypadku gdy KLIENT nabędzie więcej niż jeden towar a brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych nabytych przez KLIENTA towarów, odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich towarów (także tych zgodnych z umową) jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby KLIENT zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
  • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
    • Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
    • KLIENT może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
    • KLIENT może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
    • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
    • Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
    • Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi dostępny pod adresem: http://www.wiih.lodz.pl. KLIENT może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
    • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla miasta Klienta.
    • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
    • Informacje zawarte w Regulaminie stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU/UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
SPRZEDAŻY TOWARÓW

zawartej z RED BIRD Sp. z o.o.

  • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub ostatniego przy zamówieniu wielu towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru lub ostatniego przy zamówieniu wielu towarów.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas RED BIRD Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
  • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • Skutki odstąpienia od umowy:
    • zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy.
    • zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
    • po odstąpieniu od umowy zobowiązani są Państwo do zwrotu towaru w terminie 14 dni
    • zwrot płatności dokonamy po otrzymaniu zwracanego przez Państwa towaru.
    • po odstąpieniu od umowy, zobowiązani są państwo do poniesienia kosztów zwrotu towaru.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
SPRZEDAŻY TOWARÓW

zawartej z RED BIRD Sp. z o.o.

  • Dane sprzedawcy: RED BIRD Sp. z o.o., , NIP:7272787727, REGON:10149913900000, ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź
  • Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
    • ............................................
    • ............................................
    • ............................................
    • ............................................
  • Data zawarcia umowy lub odbioru towaru: ...............................
  • Imię i nazwisko: ...............................
  • Adres: ...............................
  • E-mail: ...............................
  • Data: ...............................
  • Podpis (tylko dla wersji papierowej): ...............................


Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 387 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-06-09
Szybka przesyłka
2023-05-05
Wszystko ok, polecam!

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel